Komercija

Bendrosios pardavimo sąlygos

1. Terminų taikymas.Sutartis (Sutartis) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pardavėjo teiktinų prekių (Prekių) ir (arba) paslaugų (Paslaugų) pardavimo sudaroma šiomis sąlygomis, neįtraukiant visų kitų sąlygų (įskaitant visas sąlygas, kurios Pirkėjas neva pateikia prašymą pagal bet kokį pirkimo užsakymą, užsakymo patvirtinimą, specifikaciją ar kitą dokumentą).Šios sąlygos taikomos visiems Pardavėjo pardavimams ir bet kokie jų keitimai neturės galios, nebent dėl ​​to būtų aiškiai susitarta raštu ir pasirašyta Pardavėjo pareigūno.Kiekvienas Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymas arba pasiūlymo priėmimas yra laikomas Pirkėjo pasiūlymu pirkti prekes ir (arba) paslaugas pagal šias sąlygas.Bet kokia citata pateikiama remiantis tuo, kad Sutartis neįsigalios tol, kol Pardavėjas neišsiunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimo.

2. Aprašymas.Prekių/Paslaugų kiekis/apibūdinimas turi būti toks, koks nurodytas Pardavėjo patvirtinime.Visi pavyzdžiai, brėžiniai, aprašomoji medžiaga, specifikacijos ir reklama, kurią Pardavėjas išleido savo kataloguose/ brošiūrose ar kitaip, nėra Sutarties dalis.Tai nėra pardavimas pagal pavyzdį.

3. Pristatymas:Jei Pardavėjas raštu nesusitarė kitaip, Prekės pristatomos Pardavėjo veiklos vietoje.Paslaugos teikiamos Pardavėjo pasiūlyme nurodytoje (-ose) vietoje (-ose).Pirkėjas turi priimti Prekes per 10 dienų nuo Pardavėjo pranešimo, kad Prekės yra paruoštos pristatymui.Bet kokios Pardavėjo nurodytos Prekių pristatymo ar Paslaugų teikimo datos yra numatomos, o pristatymo laikas nėra iš esmės susijęs su pranešimu.Jei datos nenurodytos, pristatymas / atlikimas turi būti per protingą laiką.Remiantis kitomis šio straipsnio nuostatomis, Pardavėjas nėra atsakingas už jokius tiesioginius, netiesioginius ar pasekminius nuostolius (visi trys terminai apima, be apribojimų, grynus ekonominius nuostolius, pelno praradimą, verslo praradimą, prestižo išeikvojimą ir panašius nuostolius). , išlaidas, žalą, mokesčius ar išlaidas, atsiradusias tiesiogiai ar netiesiogiai dėl bet kokio prekių ar paslaugų pristatymo vėlavimo (net jei tai įvyko dėl Pardavėjo aplaidumo), taip pat joks delsimas nesuteikia Pirkėjui teisės nutraukti ar panaikinti Sutartį, nebent toks vėlavimas viršytų 180 dienų.Jei dėl kokių nors priežasčių Pirkėjas nepriima Prekių, kai jos yra pasiruošusios, arba Pardavėjas negali pristatyti Prekių laiku, nes Pirkėjas nepateikė atitinkamų instrukcijų, dokumentų, licencijų ar įgaliojimų:

(i) Prekių rizika pereina Pirkėjui;

(ii) prekės laikomos pristatytomis;ir

(iii) Pardavėjas gali saugoti Prekes iki pristatymo, tada Pirkėjas prisiima visas susijusias išlaidas.Bet kurios Prekių siuntos kiekis, kurį Pardavėjas užregistravo išsiunčiant iš Pardavėjo verslo vietos, yra įtikinamas kiekio įrodymas, kurį Pirkėjas gavo pristatymo metu, nebent Pirkėjas gali pateikti įtikinamų įrodymų, įrodančių priešingai.Pirkėjas privalo laiku ir nemokamai suteikti Pardavėjui prieigą prie savo patalpų, kurių Pardavėjas reikalauja Paslaugoms teikti, informuodamas Pardavėją apie visas sveikatos / saugos taisykles ir saugumo reikalavimus.Pirkėjas taip pat turi gauti ir išlaikyti visas licencijas/sutikimus ir laikytis visų su Paslaugomis susijusių teisės aktų.Jei Pardavėjui Paslaugų teikimas trukdo/vėluoja dėl bet kokio Pirkėjo veiksmo/neveikimo, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui visas Pardavėjo patirtas išlaidas.

4. Rizika/titulas.Pirkėjas rizikuoja prekėmis nuo pristatymo momento.Pirkėjo teisė turėti Prekes nedelsiant pasibaigia, jeigu:

i) Pirkėjas yra paskelbęs bankroto bylą arba sudarė susitarimą ar taikos sutartį su savo kreditoriais, arba kitaip pasinaudoja kokia nors šiuo metu galiojančia įstatymo nuostata, skirta padėti nemokiems skolininkams, arba (būdamas juridinis asmuo) šaukia kreditorių susirinkimą (formalų ar neoficialų) arba pradeda likviduoti (savanoriškai ar priverstinai), išskyrus mokų savanorišką likvidavimą tik atstatymo ar sujungimo tikslu, arba turi administratorių ir (arba) valdytoją, administratorių ar administracinį administratorių. paskyrė savo įmonę ar bet kurią jo dalį, arba teismui pateikiami dokumentai dėl Pirkėjo administratoriaus paskyrimo arba pranešama apie ketinimą paskirti administratorių Pirkėjo ar jo direktorių arba kvalifikuoto kintamo mokesčio turėtojo (kaip apibrėžta 2006 m. Kinijos Liaudies Respublikos Įmonių bankroto įstatymas) arba yra priimtas nutarimas arba pateiktas prašymas bet kuriam teismui dėl Pirkėjo likvidavimo arba administravimo nurodymo Pirkėjo atžvilgiu išdavimo, arba pradedama bet kokia byla. susijusius su Pirkėjo nemokumu ar galimu nemokumu;arba

(ii) Pirkėjas kenčia arba leidžia apmokestinti bet kokį teisėtą ar teisingą vykdymą savo turtui arba gauti iš jo, arba nesilaiko ar nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal Sutartį ar bet kurią kitą sutartį tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, arba yra negali sumokėti savo skolų pagal 2006 m. Kinijos Liaudies Respublikos įmonių bankroto įstatymą arba Pirkėjas nustoja prekiauti;arba

(iii) Pirkėjas apsunkina arba bet kokiu būdu apmokestina bet kurias prekes.Pardavėjas turi teisę susigrąžinti apmokėjimą už Prekes, nepaisant to, kad nuosavybės teisė į kurią nors prekę pardavėjui neperėjo.Nors bet koks mokėjimas už Prekes lieka nesumokėtas, Pardavėjas gali reikalauti grąžinti Prekes.Kai Prekės negrąžinamos per protingą laiką, Pirkėjas suteikia Pardavėjui neatšaukiamą licenciją bet kuriuo metu įeiti į bet kurias patalpas, kuriose yra ar gali būti laikomos Prekės, kad galėtų jas apžiūrėti arba, jei Pirkėjo valdymo teisė nutrūko, jas atgauti. ir atskirti Prekes, kai jos yra pritvirtintos arba sujungtos su kitu daiktu, neprisiimant atsakomybės už padarytą žalą.Bet koks toks grąžinimas ar susigrąžinimas nepažeidžia Pirkėjo nuolatinės prievolės pirkti Prekes pagal Sutartį.Kai Pardavėjas negali nustatyti, ar kokios nors prekės yra Prekės, kurias Pirkėjo teisė valdyti pasibaigė, laikoma, kad Pirkėjas pardavė visas Pardavėjo Pirkėjui parduotas Prekes ta tvarka, kuria Pirkėjui buvo išrašytos sąskaitos faktūros. .Nutraukus Sutartį, kad ir kokia būtų priežastis, Pardavėjo (bet ne Pirkėjo) teisės, nurodytos šiame 4 skyriuje, lieka galioti.

Pardavimai

5.Kaina.Jei Pardavėjas raštu nenustato kitaip, Prekių kaina yra kaina, nurodyta Pardavėjo kainoraštyje, paskelbtame pristatymo / tariamo pristatymo dieną, o Paslaugų kaina nustatoma pagal laiką ir medžiagas, apskaičiuotas pagal Pardavėjo standartiniai dienos mokesčio tarifai.Į šią kainą neįskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir visos išlaidos/mokesčiai, susiję su pakavimu, pakrovimu, iškrovimu, gabenimu ir draudimu, kuriuos turi sumokėti Pirkėjas.Pardavėjas pasilieka teisę, pranešdamas Pirkėjui bet kuriuo metu prieš pristatymą, padidinti Prekių/Paslaugų kainą, kad atspindėtų Pardavėjo išlaidų padidėjimą dėl bet kokių nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių (tokių kaip, be apribojimų, užsienio valiutos svyravimai , valiutos reguliavimas, muitų keitimas, reikšmingas darbo, medžiagų ar kitų gamybos sąnaudų padidėjimas), pristatymo datų, Prekių kiekio ar specifikacijos pasikeitimas, kurio paprašys Pirkėjas, arba bet koks vėlavimas dėl Pirkėjo nurodymų. , arba Pirkėjas nesuteikė Pardavėjui tinkamos informacijos/instrukcijų.

6. Apmokėjimas.Jei Pardavėjas raštu nenustato kitaip, Prekių/Paslaugų kaina turi būti sumokėta svarais sterlingų: 30% užsakant;60% ne mažiau kaip 7 dienos iki pristatymo/atlikimo;ir 10% likutis per 30 dienų nuo pristatymo/atlikimo datos.Mokėjimo laikas yra esminis dalykas.Joks mokėjimas nebus laikomas gautu, kol Pardavėjas negaus apmokėtų lėšų.Visa pirkimo kaina (įskaitant PVM, jei reikia) turi būti sumokėta taip, kaip nurodyta pirmiau, nepaisant to, kad papildomos ar su jomis susijusios Paslaugos lieka neapmokėtos.Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, visi mokėjimai turi būti sumokėti nedelsiant nutraukus Sutartį.Pirkėjas privalo atlikti visus mokėtinus mokėjimus, neatskaičius įskaitymo, priešieškinio, nuolaidos, sumažinimo ar kitu būdu.Jei Pirkėjas nesumoka Pardavėjui mokėtinos sumos, Pardavėjas turi teisę į

(i) skaičiuoti palūkanas už tokią sumą nuo mokėjimo termino, taikant sudėtinę mėnesinę normą, lygią 3 %, iki apmokėjimo, prieš ar po teismo sprendimo [Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti palūkanų];

(ii) sustabdyti Paslaugų teikimą ar Prekių tiekimą ir (arba)

(iii) nutraukti Sutartį be įspėjimo

7. Garantija.Pardavėjas deda visas pagrįstas pastangas, kad Paslaugas teiktų visais reikšmingais atžvilgiais, nurodytais jo pasiūlyme.Pardavėjas garantuoja, kad 12 mėnesių nuo pristatymo datos Prekės atitiks Sutarties reikalavimus.Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių garantijos pažeidimą, nebent:

(i) Pirkėjas raštu praneša Pardavėjui apie defektą, o jei defektas atsirado dėl gabenimo vežėjui pažeidimo, per 10 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas aptiko arba turėjo aptikti defektą;ir

(ii) Pardavėjui, gavus pranešimą, suteikiama pagrįsta galimybė ištirti tokias Prekes ir Pirkėjas (jei to prašo Pardavėjas) grąžina tokias Prekes į Pardavėjo verslo vietą Pirkėjo sąskaita;ir

(iii) Pirkėjas pateikia Pardavėjui visą informaciją apie tariamą defektą.

Pardavėjas taip pat nėra atsakingas už garantijos pažeidimą, jei:

(i) Pirkėjas, gavęs tokį pranešimą, toliau naudojasi tokiomis Prekėmis;arba

(ii) Defektas atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė Pardavėjo žodinių ar rašytinių nurodymų dėl Prekių laikymo, montavimo, paleidimo, naudojimo ar priežiūros arba (jei tokių nėra) geros prekybos praktikos;arba

(iii) Pirkėjas keičia arba taiso tokias Prekes be raštiško Pardavėjo sutikimo;arba

(iv) Defektas atsirado dėl tinkamo nusidėvėjimo.Jei Prekės/Paslaugos neatitinka garantijos, Pardavėjas savo nuožiūra tokias Prekes (ar sugedusią dalį) pataisys arba pakeis, arba iš naujo teikti Paslaugas arba grąžina tokių Prekių/Paslaugų kainą proporcingai Sutartyje nustatyta tvarka, jei , Pardavėjui pageidaujant, Pirkėjas Pardavėjo lėšomis grąžina Pardavėjui Prekes ar tokių Prekių dalį, kuri yra nekokybiška.Nenustačius defekto, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui pagrįstas išlaidas, patirtas tariamo defekto ištyrimui.Jei Pardavėjas laikosi 2 ankstesnių sakinių sąlygų, Pardavėjas neprisiima jokios papildomos atsakomybės už garantijos pažeidimą tokių Prekių/Paslaugų atžvilgiu.

8. Atsakomybės ribojimas.Šios nuostatos nustato visą Pardavėjo finansinę atsakomybę (įskaitant bet kokią atsakomybę už darbuotojų, agentų ir subrangovų veiksmus/neveikimą) Pirkėjui dėl:

(i) bet koks Sutarties pažeidimas;

(ii) bet kokį prekių ar bet kurio produkto, kurio sudėtyje yra Prekės, naudojimą ar perpardavimą;

(iii) Paslaugų teikimas;

(iv) bet kokios Pardavėjo dokumentuose esančios informacijos naudojimas ar taikymas;ir

(v) Bet koks pareiškimas, pareiškimas ar neteisėtas veiksmas / neveikimas, įskaitant aplaidumą, atsirandantį pagal Sutartį arba su ja susijusius.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos sąlygos, numatytos įstatymuose arba bendrojoje teisėje (išskyrus sąlygas, numatytas Kinijos Liaudies Respublikos sutarčių teisėje), tiek, kiek leidžia įstatymai, neįtraukiamos į Sutartį.Niekas šiose sąlygose neatmeta ir neriboja Pardavėjo atsakomybės:

(i) už mirtį ar asmens sužalojimą dėl Pardavėjo aplaidumo;arba

(ii) dėl bet kokių klausimų, dėl kurių Pardavėjui būtų neteisėta pašalinti arba bandyti atmesti savo atsakomybę;arba

(iii) Už sukčiavimą arba apgaulingą klaidingą informaciją.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, visa Pardavėjo atsakomybė pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą ar įstatyme nustatytų pareigų pažeidimą), klaidingą informaciją, restituciją ar kitu būdu, atsirandanti dėl Sutarties vykdymo ar numatomo vykdymo, yra apribota Sutarties kaina;ir Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui už negautą pelną, verslo praradimą ar prestižo išeikvojimą kiekvienu atveju, nesvarbu, ar jis tiesioginis, netiesioginis ar pasekminis, arba bet kokių reikalavimų dėl pasekminės kompensacijos (kad ir kaip būtų sukelta), kurie kyla dėl arba yra susiję su sutartis.

9. Force majeure.Pardavėjas pasilieka teisę atidėti pristatymo datą arba nutraukti Sutartį arba sumažinti Pirkėjo užsakytų Prekių/Paslaugų apimtį (be atsakomybės Pirkėjui), jei dėl aplinkybių jam trukdo arba vėluoja vykdyti savo veiklą. kurių ji pagrįstai nekontroliuoja, įskaitant, bet neapsiribojant, Dievo veiksmus, patalpų ar įrangos ekspropriaciją, konfiskavimą ar rekvizavimą, vyriausybės veiksmus, nurodymus ar prašymus, karą ar nacionalinę nepaprastąją padėtį, teroro aktus, protestus, riaušes, pilietinius neramumus, gaisrą, sprogimą, potvynis, nepalankios, nepalankios arba ekstremalios oro sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant, audrą, uraganą, viesulą ar žaibą, stichines nelaimes, epidemiją, lokautus, streikus ar kitus darbo ginčus (susijusius su bet kurios šalies darbo jėga, ar nesusijusius) arba suvaržymai ar vėlavimai, turintys įtakos vežėjams, nesugebėjimas arba vėlavimas gauti tinkamų ar tinkamų medžiagų, darbo jėgos, degalų, komunalinių paslaugų, dalių ar mašinų atsargų, licencijos, leidimo ar įgaliojimų, importo ar eksporto taisyklių, apribojimų ar embargo negavimas.

10. Intelektinė nuosavybė.Visos intelektinės nuosavybės teisės į Pardavėjo savarankiškai arba kartu su Pirkėju sukurtus produktus/medžiagas, susijusias su Paslaugomis, priklauso Pardavėjui.

11. Bendra.Kiekviena Pardavėjo teisė ar teisių gynimo priemonė pagal Sutartį nepažeidžia jokios kitos Pardavėjo teisės ar teisių gynimo priemonės pagal Sutartį ar ne.Jei kuris nors teismas ar panaši institucija nustato, kad bet kuri Sutarties nuostata yra visiškai ar iš dalies neteisėta, negaliojanti, negaliojanti, nuginčijama, neįgyvendinama ar nepagrįsta, ji turi būti pripažinta neteisėtumo, negaliojimo, negaliojimo, negaliojimo, neįgyvendinamumo ar nepagrįstumo mastu. laikomos atskirtomis, o likusios Sutarties nuostatos ir likusi tokios nuostatos dalis toliau galioja ir galioja.Pardavėjo nesugebėjimas arba delsimas įgyvendinti bet kurią Sutarties nuostatą ar ją iš dalies nelaikytinas bet kokių Sutarties nuostatų atsisakymu.Pardavėjas gali perleisti Sutartį ar bet kurią jos dalį, tačiau Pirkėjas neturi teisės perleisti Sutarties ar kurios nors jos dalies be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.Bet koks Pardavėjo atsisakymas dėl bet kokio Pirkėjo Sutarties pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo nėra laikomas bet kokio vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo atsisakymu ir jokiu būdu neturi įtakos kitoms Sutarties sąlygoms.Sutarties šalys neketina, kad bet kuri Sutarties sąlyga būtų vykdoma pagal 2010 m. Kinijos Liaudies Respublikos Sutarčių (trečiųjų šalių teisės) Sutarčių įstatymą bet kuriam asmeniui, kuris nėra jos šalis.Sutarties sudarymą, egzistavimą, sudarymą, vykdymą, galiojimą ir visus jos aspektus reglamentuoja Kinijos teisė, o šalys paklūsta išimtinei Kinijos teismų jurisdikcijai.

Bendrosios prekių ir paslaugų pirkimo sąlygos

1. SĄLYGŲ TAIKYMAS.Šios sąlygos taikomos bet kokiam Pirkėjo pateiktam užsakymui („Užsakymas“) dėl prekių („Prekės“) tiekimo ir (arba) paslaugų („Paslaugos“) teikimo, o kartu su Užsakyme nurodytomis sąlygomis yra tik sąlygos, reglamentuojančios sutartinius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, susijusius su Prekėmis/Paslaugomis.Alternatyvios sąlygos Pardavėjo pasiūlyme, sąskaitose faktūrose, patvirtinimuose ar kituose dokumentuose negalioja ir negalios.Jokie Užsakymo sąlygų keitimai, įskaitant be apribojimų šias sąlygas, Pirkėjui neprivalomi, nebent tam raštu sutinka Pirkėjo įgaliotasis atstovas.

2. PIRKIMAS.Užsakymas yra Pirkėjo pasiūlymas įsigyti jame nurodytas Prekes ir/ar Paslaugas.Pirkėjas gali bet kada atšaukti tokį pasiūlymą, pranešdamas Pardavėjui.Pardavėjas privalo priimti arba atmesti Užsakymą per jame nurodytą terminą, raštu įspėjęs Pirkėją.Jei Pardavėjas per šį laikotarpį besąlygiškai nepriima arba neatmeta Užsakymo, jis nustoja galioti ir visais atžvilgiais nustatomas.Pardavėjo patvirtinimas, mokėjimo priėmimas ar vykdymo pradžia yra jo besąlyginis Užsakymo priėmimas.

3. DOKUMENTACIJA.Pardavėjo sąskaitose faktūrose ir ataskaitose atskirai nurodomas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifas, apmokestinama suma ir Pardavėjo registracijos numeris.Pardavėjas kartu su Prekėmis pateikia informacinius lapelius, kuriuose nurodo užsakymo numerį, Prekių pobūdį ir kiekį, taip pat kaip ir kada buvo išsiųstos prekės.Visose Pirkėjui skirtose Prekių siuntose turi būti pakuotės lapelis ir, jei reikia, „Atitikties sertifikatas“, kiekviename nurodant Užsakymo numerį, Prekių pobūdį ir kiekį (įskaitant dalių numerius).

4. PIRKĖJO TURTAS.Visi modeliai, štampai, liejimo formos, įrankiai, brėžiniai, modeliai, medžiagos ir kiti daiktai, kuriuos Pirkėjas tiekė Pardavėjui, kad įvykdytų užsakymą, lieka Pirkėjo nuosavybė ir yra Pardavėjo rizika tol, kol jie nebus grąžinti Pirkėjui.Pardavėjas negali išimti Pirkėjo turto iš Pardavėjo saugojimo, taip pat neleisti jį naudoti (išskyrus Užsakymo įvykdymui), areštuoti ar sekvestruoti.

5. PRISTATYMAS.Laikas yra labai svarbus vykdant įsakymą.Pardavėjas privalo pristatyti Prekes į Užsakyme nurodytas patalpas ir (arba) teikti Paslaugas jose Užsakyme nurodytą pristatymo datą arba anksčiau, o jei data nenurodyta – per protingą terminą.Jei Pardavėjas negali pristatyti iki sutartos datos, Pardavėjas nustato specialius pristatymo susitarimus, kuriuos Pirkėjas gali nurodyti, Pardavėjo sąskaita, ir tokie susitarimai nepažeidžia Pirkėjo teisių pagal Užsakymą.Pirkėjas gali prašyti atidėti Prekių pristatymą ir/ar Paslaugų teikimą, tokiu atveju Pardavėjas pasirūpina bet kokiu reikalingu saugiu sandėliavimu Pardavėjo rizika.

6. KAINOS IR APMOKĖJIMAS.Prekių/Paslaugų kaina turi būti tokia, kokia nurodyta Užsakyme, be jokio taikomo PVM (kurį Pirkėjas turi sumokėti pagal PVM sąskaitą faktūrą), įskaitant visus pakavimo, pakavimo, siuntimo vežimo, draudimo mokesčius, muitus arba rinkliavas (išskyrus PVM).Pirkėjas už pristatytas Prekes/Paslaugas atsiskaito per 60 dienų nuo galiojančios PVM sąskaitos faktūros gavimo iš Pardavėjo, jeigu Užsakyme nenurodyta kitaip, jeigu Prekės/Paslaugos buvo pristatytos ir Pirkėjo besąlygiškai priimtos.Net jei Pirkėjas sumokėjo, Pirkėjas pasilieka teisę per protingą laikotarpį po to, kai jos buvo suteiktos Pirkėjui, atmesti visas prekes/paslaugas arba jų dalį, jei jos visais atžvilgiais neatitinka Užsakymo, ir tokiu atveju Pardavėjas, pareikalavus, grąžins visas Pirkėjo arba jo vardu sumokėtas lėšas už tokias Prekes/Paslaugas ir atima visas atmestas Prekes.

7. RIZIKOS PERĖJIMAS / NUOSAVYBĖ.Nedarant įtakos Pirkėjo teisėms atsisakyti Prekių, nuosavybės teisės į Prekes pereina Pirkėjui pristatymo metu.Prekių rizika pereina Pirkėjui tik tada, kai Pirkėjas jį priima.Jei Pirkėjas atsisako Prekių po apmokėjimo už jas, nuosavybės teisė į tokias prekes Pardavėjui grąžinama tik tada, kai Pirkėjas grąžina visą už tokias Prekes sumokėtą sumą.

8. BANDYMAS IR TIKRINIMAS.Pirkėjas pasilieka teisę išbandyti/patikrinti Prekes/Paslaugas prieš jų pristatymą arba gavęs jas.Pardavėjas, prieš pristatydamas Prekes/Paslaugas, turi atlikti ir užregistruoti tokius bandymus/patikrinimus, kurių Pirkėjas gali reikalauti, ir nemokamai pateikti Pirkėjui visų padarytų įrašų patvirtintas kopijas.Neribojant ankstesnio sakinio poveikio, jei prekėms/paslaugoms taikomas Didžiosios Britanijos arba tarptautinis standartas, Pardavėjas turi išbandyti/tikrinti atitinkamas prekes/paslaugas griežtai laikydamasis to standarto.

9. SUBRANGA / UŽDUOTIS.Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Pardavėjas nesudaro subrangos sutarties ar perleidžia jokios šio Užsakymo dalies.Pirkėjas gali perleisti šiame Užsakyme numatytas lengvatas ir įsipareigojimus bet kuriam asmeniui.

Pirkimas

10. GARANTIJOS.Užsakymui taikomos visos sąlygos, garantijos ir Pardavėjo įsipareigojimai bei visos Pirkėjo teisės ir teisių gynimo priemonės, išreikštos arba numanomos pagal bendrąją teisę arba įstatus, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumu pagal paskirtį ir tinkamumą parduoti, remiantis tuo Pardavėju. turi išsamią informaciją apie tikslus, kuriems Pirkėjas reikalauja Prekių/Paslaugų.Prekės turi atitikti Pardavėjo pateiktas specifikacijas / pareiškimus ir visus atitinkamus praktikos kodeksus, gaires, standartus ir rekomendacijas, parengtas prekybos asociacijų ar kitų įstaigų, įskaitant visus taikomus Didžiosios Britanijos ir tarptautinius standartus, ir geriausios pramonės praktikos.Prekės turi būti iš geros ir patikimos medžiagos, aukščiausios kokybės, be jokių defektų.Paslaugos turi būti teikiamos su visais reikiamais įgūdžiais ir rūpestingumu, remiantis tuo, kad Pardavėjas yra ekspertas visais Užsakymo vykdymo aspektais.Pardavėjas konkrečiai garantuoja, kad jis turi teisę perleisti nuosavybės teisę į Prekes ir kad Prekės nėra apmokestinamos, nėra suvaržytos, suvaržytos ar kitos teisės trečiosios šalies naudai.Pardavėjo garantijos galioja 18 mėnesių nuo Prekių pristatymo ar Paslaugų suteikimo.

11. ATLYGOS.Pardavėjas gina ir atlygina Pirkėją nuo bet kokių nuostolių, pretenzijų ir išlaidų (įskaitant išlaidas advokatams), kylančias dėl:

(a) bet kokia asmens žala arba žala turtui, kurią sukėlė Pardavėjas, jo agentai, tarnautojai ar darbuotojai arba prekės ir (arba) paslaugos;ir

(b) bet kokių intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių, susijusių su prekėmis ir (arba) paslaugomis, pažeidimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas yra susijęs su tik Pirkėjo pateiktu dizainu.

Atsiradus bet kokiems nuostoliams / pretenzijoms / išlaidoms, kylančioms pagal b punktą, Pardavėjas savo sąskaita ir Pirkėjo pasirinkimu padaro Prekes nepažeidžiančias, pakeis jas suderinamomis nepažeidžiančiomis Prekėmis arba grąžina visas sumokėtas sumas Pirkėjas pažeidžiančių Prekių atžvilgiu.

12. NUTRAUKIMAS.Nepažeisdamas jokių teisių ar teisių gynimo priemonių, kurias jis gali turėti, Pirkėjas gali nedelsiant nutraukti Užsakymą ir neprisiimdamas jokios atsakomybės bet kuriuo iš šių atvejų: a) Pardavėjas savanoriškai susitaria su savo kreditoriais arba jam taikoma administravimo tvarka, bankrutuoja, likviduojamas (kitaip nei sujungimo ar atstatymo tikslais);b) visą Pardavėjo turtą arba įsipareigojimus arba jo dalį valdo arba yra paskirtas suvaržymas;(c) Pardavėjas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Užsakymą ir nepašalina tokio pažeidimo (jeigu galima ištaisyti) per dvidešimt aštuonias (28) dienas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo, kuriame reikalaujama ištaisyti, gavimo;(d) Pardavėjas nustoja arba grasina nutraukti veiklą arba tampa nemokus;arba (e) Pirkėjas pagrįstai supranta, kad bet kuris iš aukščiau paminėtų įvykių, susijusių su Pardavėju, netrukus įvyks, ir apie tai praneša Pardavėjui.Be to, Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties nutraukti Užsakymą, apie tai raštu įspėjęs Pardavėją prieš dešimt (10) dienų.

13. KONFIDENCIALUMAS.Pardavėjas nenaudos ar neatskleis jokiai trečiajai šaliai jokios su Pirkėjo verslu susijusios informacijos, įskaitant specifikacijas, pavyzdžius ir brėžinius, kuri gali tapti žinoma, bet tuo neapsiribojant, ir užtikrina, kad jo darbuotojai, agentai ir subrangovai jokiai trečiajai šaliai Pardavėjas vykdydamas Užsakymą ar kitu būdu, išskyrus atvejus, kai tokia informacija gali būti panaudota tiek, kiek būtina tinkamam Užsakymo įvykdymui.Pardavėjas, įvykdęs Užsakymą, nedelsdamas grąžina ir pristato Pirkėjui visas tokias prekes ir jų kopijas.Pardavėjas be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo negali naudoti Pirkėjo vardo ar prekių ženklų, susijusių su Užsakymu, arba atskleisti Užsakymo egzistavimo jokioje reklaminėje medžiagoje.

14. VALSTYBĖS SUTARTYS.Jei užsakyme nurodyta, kad tai yra Kinijos vyriausybės departamento su Pirkėju sudarytos sutarties pagalba, užsakymui taikomos šio priedo priede nurodytos sąlygos.Tuo atveju, kai kurios nors priedo sąlygos prieštarauja šioms sąlygoms, pirmenybė teikiama pirmajai.Pardavėjas patvirtina, kad pagal Užsakymą taikomos kainos neviršija tų, kurios taikomos už panašias prekes, kurias Pardavėjas pristato pagal tiesioginę sutartį tarp Kinijos vyriausybės departamento ir Pardavėjo.Nuorodos į Pirkėją bet kurioje sutartyje tarp Pirkėjo ir Kinijos vyriausybės departamento laikomos nuorodomis į Pardavėją šiose sąlygose.

15. PAVOJINGOS MEDŽIAGOS.Pardavėjas informuoja Pirkėją apie bet kokią informaciją apie medžiagas, kurioms taikomas Monrealio protokolas ir kuri gali būti Užsakymo objektas.Pardavėjas privalo laikytis visų galiojančių teisės aktų, susijusių su sveikatai pavojingomis medžiagomis, ir suteikti Pirkėjui tokią informaciją apie tokias medžiagas, tiekiamas pagal Užsakymą, kurios Pirkėjas gali reikalauti, kad galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal tokias taisykles arba kitaip užtikrinti, kad Pirkėjas žinotų specialios atsargumo priemonės, būtinos siekiant išvengti pavojaus bet kurio asmens sveikatai ir saugumui priimant ir (arba) naudojant prekes.

16. TEISĖ.Įsakymui taikomi Anglijos įstatymai ir abi Šalys paklūsta išskirtinei Kinijos teismų jurisdikcijai.

17. KILMĖS PAŽYMĖJIMAS;CONFLICT MINERALS ATITIKTIS.Pardavėjas turi pateikti Pirkėjui kiekvienos pagal šią nuostatą parduodamos Prekės kilmės sertifikatą ir jame turi būti nurodyta kilmės taisyklė, kurią Pardavėjas naudojo duodamas sertifikatą.

18. BENDROJI DALIS.Joks Pirkėjo atsisakymas dėl Pardavėjo padaryto Užsakymo pažeidimo nebus laikomas bet kokio vėlesnio Pardavėjo tos pačios ar bet kurios kitos nuostatos pažeidimo atsisakymu.Jei kompetentinga institucija pripažįsta, kad kuri nors šio straipsnio nuostata negalioja arba visiškai ar iš dalies neįgyvendinama, kitų nuostatų galiojimas neturi įtakos.Sąlygos ar kitos nuostatos, išreikštos arba numanomos, kad jos galioja pasibaigus galiojimo laikui arba nutraukimui, taip pat išliks, įskaitant: 10, 11 ir 13 straipsnius. Pranešimai, kuriuos reikia įteikti pagal šį dokumentą, turi būti raštu ir gali būti įteikti asmeniškai, išsiųsti pirmos klasės paštu arba išsiųsti. faksimiliniu būdu kitos šalies adresu, nurodytu Užsakyme, arba kitu adresu, kurį šalys retkarčiais praneša raštu.